พระครูโกศลสุวรรณาทร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วัดสุวรรณภูมิ  ต.ท่าพี่เลี้ยง  อ.เมืองฯ  จ.สุพรรณบุรี   รหัส ๗๒๐๐๐   โทร ๐๓๕-๕๒๑๕๐๒,  ๐๘๕-๑๗๖๐๕๕๕
 แผนผังวัดสุวรรณภูมิ
  ประวัติวัดสุวรรณภูมิ
  จำนวนพระภิกษุ-สามเณร
 ทำเนียบเจ้าอาวาส
  พิพิธภัณฑ์วัดสุวรรณภูมิ
  มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิ
  มูลนิธิศิษย์วัดสุวรรณภูม
  วัตถุมงคล
ประวัติ (หลวงพ่อเปลื้อง)
บาตรสังโลก
  กิจกรรม
  ผู้สอบ ป.ธ.๙ ได้
 
 อริยสัจจ์ ๔
 อิทธิ บาท ๔
สังคหวัตถุ ๔
พรหมวิหาร ๔
มรรค์ ๘
มงคล ๓๘
อริทรัพย์ ๗
 รายชื่อ อ.บ.ต.
 แหล่งท่องเที่ยว
 เส้นทางท่องเี่ที่ยว ๑ วัน

 เมืองสุพรรณ

 อนุสรณดอนเจดีย์
 บึงฉวาก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลศาสนา
 แผนภูมิการบริหารคณะสงฆ์
 การบริหารคณะสงฆ์สุพรรณบุรี
 รายนามเจ้าคณะตำบล
 พระสังฆาธิการสุพรรณบุรี
ทำเนียบสมณศักดิ์
 ลำดับสมณะศักดิ์
 ลำดับพัดยศ
  กรรมการมหาเถรสมาคม
พระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์
สำนักพุทธฯสุพรรณบุรี
วันสำคัญทางศานา
สวดมนต์ก่อนนอน
ทำเนียบประธานทอดกฐิน
การจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙
         ตามที่ คณะกรรมการวัดสุวรรณภูมิ ประกอบด้วยอุบาสกอุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์ของวัดสุวรรณภูมิ ได้กำหหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคึ ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตรงกับ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ โดยมีคุณไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานแผนกภาษีและอากรในศาลฎีกา เป็นประธาน เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยที่เกิดจากการทอดกฐินครั้งนี้บูรณะหลังคาอาคารเรียนพระปริยัติธรรม นั้น
           การจัดงานครั้้งนี้ สำเร็จลงด้วยดี มีสาธุชนมาร่วมงานครั้งนี้ เป็นจำนวนมากขออนุโมทนาสาธุการกับท่านที่บริจาคปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินครั้งนี้โดยทั่วกัน
             ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงดลบันดาล ประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแด่สุขผล คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ปราศจากสรรพโรคาพาธอุปัทวะอันตราย มุ่งประสงค์จำนงค์หมายสิ่งใด ซึ่งเป็นไปในทางที่ชอบ ที่ควร จงสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งนั้น ทุกประการ เทอญ

การจัดงาน 100 ปี ชาตกาลพระปริยัติคุณาภณ์์
          คณะศิษยานุศิษย์ วัดสุวรรณภูมิ และสาธุชนชาวบ้านสระแก้ว บ้านท่าเสด็จ ได้ร่วมกันกำหนดจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาลพระปริยัติคุณาภรณ์ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ เมษายน -๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสระแก้วศรีสรรเพชญ์ (วัดสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรำลึกถึง พระคุณของพระปริยัติคุณาภรณ์ (หลวงพี่ใหญ่) ที่ได้มีต่อศิษย์และสาธุชนทั่วไป
          การจัดงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการ โดยเริ่มจากขบวนแห่รูปเหมือนและอัฐิของพระปริยัติคุณาภรณ์ ด้วยรถยนต์ เกือบ ๒๐๐ คัน จากวัดสุวรรณภูมิ อำเภอเมือง มายังสำนักปฏิบัติธรรมสระแก้วศรีสรรเพชญ์ เมื่อวันที่ 23 เมษยน ๒๕๕๙ ตั้งบำเพ็ญ มีมหรสพสมโภช วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ สวดพระพุทธมนต์ ถวายอาหารเช้า เพล แด่พระสงฆ์ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เวลาบ่ายมาติกา บังสุกุล พระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และพระราชปริยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธียิ่งใหญ่นี้

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๕๘-๕๙
          วัดสุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น ถึง ๐๑.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมี พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ เป็นประธาน มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน เศษ ในงานนี้มีสวดสะเดาะเคราะฆ์ ต่อชะตา เสริมบารมี แก่ผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อความเป็นศิืริมงคล ตลอดปีใหม่นี้

การจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
          ตามที่คณะอุบาสกอุบาบสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดสุวรรณภูมิกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี
ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตรงกับแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ โดยมี คุณประเสริฐ คุณมณฑา นูมหันต์ และคุณยุทธศักดิ์ คุณนภาพิไล นูมหันต์ เป็นประธาน นั้น
         การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีสาธุชน อุบาสก อุบาสิกาและศิษยานุศิษย์มานร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

การจัดงานบูรพาจารย ประจำปี ๒๕๕๙          

            ได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์และผู้ทำคุณประโยชน์แก่วัดสุวรรณภูมิ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ นั้น ในการจัดงานดังกล่าวนี้ ได้มีสาธุชนและศิษยานุศิษย์ของวัดสุวรรณภูมิ ไปร่วมงานอย่างมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา การจัดงานได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
การจัดงานประเพณีสงกรานต์
           ในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙นี้ วัดสุวรรณภูมิ ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ชาวตลาดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประเพณีสงกรานต์ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยกำหนดทำบุญฉลองสงกรานต์ รวม ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระขึ้น หลังจากพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนทจะไปทำธุระในที่อื่นได้สรงน้ำพระทุกคน โดยไม่ต้องรอวันสุดท้าย

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา
          พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ เป็นประธาสนนำพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบอุโสถ เนื่องในวันมาฆะบูชา อันเป็นวันสำคัญทางศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
          พระราชปริยัติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี แทนพระเทพสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี องค์ที่ผ่านมา เนื่องจากเกษียณอายุ   โดยได้เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง ฯ จากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช . เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุมเทพมหานคร  
         ในวันดังกล่าวนั้น ได้มีศิษยานุศิษย์ อุบาสกอุบาสิกาและท่านที่เคารพนับถือในพระราชปริยัติเมธี ไปรอต้อนรับ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ที่วัดสุวรรณภูมิ และได้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ แด่พระคุณท่าน เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะท่านที่เคารพนับถือ ได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปตั้งบู๊ตเลี้ยงรับรองผู้มาร่วมแสดงมความยินดี แน่นขนัดเต็มบริเวณวัด ทำให้บรรยากาศดูเต็มไปด้วความปลื้มปีติ ยินดีทั่วหน้า
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์      ระเบียบ       กฎหมาย        กฎมหาเถรสมาคม
 
 
 
 
 
 
Update ล่าสุด
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สถิติผู้เข้าชม
Get free counter at Cgi2yoU.com
 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
E_mail
 
T.V. โทรทัศน์
หนังสือพิมพ
เวป น่าสนใจ
สพท.มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
นานาสาระ
ประมวลภาพงานทอดกฐิน
ปี ๒๕๕๒