พระครูโกศลสุวรรณาทร

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ วัดสุวรรณภูมิ  ต.ท่าพี่เลี้ยง  อ.เมืองฯ  จ.สุพรรณบุรี   รหัส ๗๒๐๐๐   โทร ๐๓๕-๕๒๑๕๐๒,  ๐๘๕-๑๗๖๐๕๕๕
 แผนผังวัดสุวรรณภูมิ
  ประวัติวัดสุวรรณภูมิ
  จำนวนพระภิกษุ-สามเณร
 ทำเนียบเจ้าอาวาส
  พิพิธภัณฑ์วัดสุวรรณภูมิ
  มูลนิธิวัดสุวรรณภูมิ
  มูลนิธิศิษย์วัดสุวรรณภูม
  วัตถุมงคล
ประวัติ (หลวงพ่อเปลื้อง)
บาตรสังโลก
  กิจกรรม
  ผู้สอบ ป.ธ.๙ ได้
 
 อริยสัจจ์ ๔
 อิทธิ บาท ๔
สังคหวัตถุ ๔
พรหมวิหาร ๔
มรรค์ ๘
มงคล ๓๘
อริทรัพย์ ๗
 รายชื่อ อ.บ.ต.
 แหล่งท่องเที่ยว
 เส้นทางท่องเี่ที่ยว ๑ วัน

 เมืองสุพรรณ

 อนุสรณดอนเจดีย์
 บึงฉวาก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ข้อมูลศาสนา
 แผนภูมิการบริหารคณะสงฆ์
 การบริหารคณะสงฆ์สุพรรณบุรี
 รายนามเจ้าคณะตำบล
 พระสังฆาธิการสุพรรณบุรี
ทำเนียบสมณศักดิ์
 ลำดับสมณะศักดิ์
 ลำดับพัดยศ
  กรรมการมหาเถรสมาคม
พระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์
สำนักพุทธฯสุพรรณบุรี
วันสำคัญทางศานา
สวดมนต์ก่อนนอน
ทำเนียบประธานทอดกฐิน

การจัดงาน 100 ปี ชาตกาลพระปริยัติคุณาภณ์์
          คณะศิษยานุศิษย์ วัดสุวรรณภูมิ และสาธุชนชาวบ้านสระแก้ว บ้านท่าเสด็จ ได้ร่วมกันกำหนดจัดงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาลพระปริยัติคุณาภรณ์ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ เมษายน -๒๕๕๙ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสระแก้วศรีสรรเพชญ์ (วัดสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรำลึกถึง พระคุณของพระปริยัติคุณาภรณ์ (หลวงพี่ใหญ่) ที่ได้มีต่อศิษย์และสาธุชนทั่วไป
          การจัดงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการ โดยเริ่มจากขบวนแห่รูปเหมือนและอัฐิของพระปริยัติคุณาภรณ์ ด้วยรถยนต์ เกือบ ๒๐๐ คัน จากวัดสุวรรณภูมิ อำเภอเมือง มายังสำนักปฏิบัติธรรมสระแก้วศรีสรรเพชญ์ เมื่อวันที่ 23 เมษยน ๒๕๕๙ ตั้งบำเพ็ญ มีมหรสพสมโภช วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ สวดพระพุทธมนต์ ถวายอาหารเช้า เพล แด่พระสงฆ์ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เวลาบ่ายมาติกา บังสุกุล พระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และพระราชปริยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธียิ่งใหญ่นี้

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๕๘-๕๙
          วัดสุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น ถึง ๐๑.๓๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมี พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ เป็นประธาน มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน เศษ ในงานนี้มีสวดสะเดาะเคราะฆ์ ต่อชะตา เสริมบารมี แก่ผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อความเป็นศิืริมงคล ตลอดปีใหม่นี้

การจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
          ตามที่คณะอุบาสกอุบาบสิกาและคณะศิษยานุศิษย์วัดสุวรรณภูมิกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี
ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตรงกับแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ โดยมี คุณประเสริฐ คุณมณฑา นูมหันต์ และคุณยุทธศักดิ์ คุณนภาพิไล นูมหันต์ เป็นประธาน นั้น
         การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีสาธุชน อุบาสก อุบาสิกาและศิษยานุศิษย์มานร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

การจัดงานบูรพาจารย ประจำปี ๒๕๕๘          

            ได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์และผู้ทำคุณประโยชน์แก่วัดสุวรรณภูมิ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น ในการจัดงานดังกล่าวนี้ ได้มีสาธุชนและศิษยานุศิษย์ของวัดสุวรรณภูมิ ไปร่วมงานอย่างมากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา การจัดงานได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 

การจัดงานบวชเนกขัมมบารมี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
          เทศกาลวันวิสาขบูชา ปีนี้ วัดสุวรรณภูมิ ได้จัดให้มีการบวชเนกขัมมบารนมี หรือบวชชีพราหมณ์ ขึ้น ระหว่างวัน ๒๙ พฤษภาคมใ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตรงกับขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๗ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ เหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสดังกล่าว การจัดกิจกรรม นั้น เน้นการฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐาน เช่น การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นการรักษาศีล ตามโรงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ด้วย
          การจัดงานครั้งนี้ มีสาธุชนให้ความสนใจมาร่วมบวชเนกขัมมบารมี ๑๐๐ คนเศษ มีหน่วยงานร้านค้า ให้ความอุปถัมภ์เป็นจำนวนมาก ต้องขออนุโมทนาขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

การจัดงานประเพณีสงกรานต์
           ในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ นี้ วัดสุวรรณภูมิ ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ชาวตลาดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ร่วมประเพณีสงกรานต์ เหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยกำหนดทำบุญฉลองสงกรานต์ รวม ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระขึ้น หลังจากพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนทจะไปทำธุระในที่อื่นได้สรงน้ำพระทุกคน โดยไม่ต้องรอวันสุดท้าย

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชา
          พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ เป็นประธาสนนำพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบอุโสถ เนื่องในวันมาฆะบูชา อันเป็นวันสำคัญทางศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘
          ตามที่แม่กองบาลี กำหนดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้่น ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อันเป็นวันแรกของการสอบ พระเทพสุธี  เจ้าคณะภาค ๑๔ ได้เป็นประธานเปิดสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๕๘ ณ วัดสุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุร ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวงณ ณ วัดสุวรรณภูมิ โดย มี พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และกรรมการจัดการสอบบาลีสนามหลวง ให้การต้อนรับพระเทพสุธี และได้ถวายการต้อนรับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อย่างสมพระเกียรติ    ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งนี้ ได้มีสาธุชนจากอำเภอต่าวๆ และญาติโยมชาวตลาดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำอาหารคาวหวานมาเลี้ยงพระภิกษุ สามเณร ที่มาสอบอย่างบริบูรณ์ และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งนักเรียนมาช่วยบริการเสริร์ฟอาหารและน้ำแก่พระภิกษุ สามเณรและสาธุชนตลอดงาน
       พิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  
     ตามที่วัดสุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้จัดให้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เวลา 20.09 - 01.00 น. เพื่อความเป็นศิริมงคล เสริมดวงชะตาบารมี ให้แก่สาธุชนทุกท่าน
              ในการจัดงานดังกล่าวนี้  ได้มีสาธุชนไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก ประมาณ 500 คนเศษ ทางวัดสุวรรณภูมิ ได้ให้บริการและการต้อนรับผู้มาร่วมงานทุกท่าน เป็นอย่างดี งานเลิกเวลา 01.00 น.

การจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าบูชาคุณ ๔ ปูชนียาจารย์
          ด้วยคณะศิษย์ วัดสุวรรณภูมิ โดยการนำของอาจารย์ประสิทธิ์ แสงทับ ได้มีมติเห็นชอบในการจัดงานบำเพ็ญกุศล เพื่อบูชาคุณ ๔ ปูชนียาจารย์ คือ ๑.พระเทพวุฒาจารย์ (หลวงพ่อเปลื้อง) ๒. พระปริยัติคุณาภรณ์ (หลวงพี่ใหญ่) พระครูกิตติโสภณ (หลวงพี่มหาสุจินต์) และพระครูวินัยกิจจารี (หลวงพี่มหายา) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตรงกับแรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ณ วัดสุวรรณภูมิ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืืองฯ จ.สุพรรณบุรี
          จึงขอเชิญคณะศิษย์ทุกๆคณะ ทั้งศิษย์ของหลวงพ่อเปลื้อง ศิษย์ของหลวงพี่ใหญ่ ศิษย์ของหลวงพี่มหาสุจินต์ และศิษย์ของหลวงพี่มหายา ไปร่วมบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
          พระราชปริยัติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี แทนพระเทพสุวรรณโมลี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี องค์ที่ผ่านมา เนื่องจากเกษียณอายุ   โดยได้เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้ง ฯ จากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช . เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุมเทพมหานคร  
         ในวันดังกล่าวนั้น ได้มีศิษยานุศิษย์ อุบาสกอุบาสิกาและท่านที่เคารพนับถือในพระราชปริยัติเมธี ไปรอต้อนรับ เพื่อร่วมแสดงความยินดี ที่วัดสุวรรณภูมิ และได้ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ แด่พระคุณท่าน เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะท่านที่เคารพนับถือ ได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปตั้งบู๊ตเลี้ยงรับรองผู้มาร่วมแสดงมความยินดี แน่นขนัดเต็มบริเวณวัด ทำให้บรรยากาศดูเต็มไปด้วความปลื้มปีติ ยินดีทั่วหน้า
การจัดตั้งมูลนิธิพระเทพวุฒาจารย์ (หลวงพ่อเปลื้องคงฺคสุวณฺโณ)
       
 คณะศิษย์หลวงพ่อเปลื้อง แห่งวัดสุวรรณภูมิ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันจัดงานทักษิณานุปทาน อุทิศแด่หลวงพ่อ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยได้เชิญบรรดาศิษย์ของหลวงพ่อทุกคนมาร่วมงาน นอกจากจะอุทิศส่วนกุศลให้หลวงพ่อแล้ว ยังจะรวบรวมเงินที่เหลือจากการจัดงาน สมทบเข้ากองทุนมูลนิธิพระเทพวุฒาจารย์ (หลวงพ่อเปลื้้ือง คงฺคสุวณฺโณ) ด้วย ได้มีศิษย์ของหลวงพ่อบริจาคร่วมตั้งทุนมูลนิธครั้งนี้ิ รวมแล้วเป็นเงิน จำนวน ๒๔๑,๘๔๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งจะได้ดำเนินการจดทะเบียน
จัด ตั้งมูลนิธิฯ ต่อไป
การบูรณะศาลาการเปรียญหลังใหญ่
          เนื่องจากศาลาการเปรียญหลังใหญ่ สร้างมานานเกือบ ๑๐๐ ปี ขณะนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก หลังคารั่่วเมื่อเวลาฝนตก ช่อฟ้า ได้ผุกร่อน หักล่วงลงมา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณะ
ให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยจะรื้อกระเบื้องลง ใส่จันทันเพิ่มอีกห้องละ ๑ ตัว ปรับระดับกลอนระแนง
ใหม่ให้เรียบ แล้วจึงมุงกระเบื่องใหม่่ พร้อมติดตั้ง ช่อฟ้า ใบระกา ใหม่ ซึ่งทางวัดได้จัดวัสดุ
อุปกรณ์บางส่วนไว้บ้างแล้ว กำหนดไว้ว่าช่วงหมดฝนนี้ ประมาณเดือนธันวาคม หรือ มกราคม
ี้ จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
หากสาธุชนท่านใดมีศรัทธาจะรับเป็นเจ้าภาพ ช่อฟ้า ใบระกา หรือหน้าบรรณศาลา
ก็ขอเชิญแจ้งความประสงค์ได้ที่ วัดสุวรรณภูมิ โทร ๐๘๕-๑๗๖๐๕๕๕ ทุกวัน
           จึงขออนุโมทนา ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์      ระเบียบ       กฎหมาย        กฎมหาเถรสมาคม
 
 
 
 
 
 
Update ล่าสุด
๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
สถิติผู้เข้าชม
Get free counter at Cgi2yoU.com
 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
E_mail
 
T.V. โทรทัศน์
หนังสือพิมพ
เวป น่าสนใจ
สพท.มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
นานาสาระ
ประมวลภาพงานทอดกฐิน
ปี ๒๕๕๒